Polityka RODO

Szanowny Pacjencie
Informujemy, że firma VITA-MED realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwanego również „RODO”.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: NZOZ VITA-MED z siedzibą w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172892, numer NIP: 9581372149, numer REGON: 192501664-001, zwany dalej Administratorem.

Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście w gdyni przy ul. Wejherowskiej 59, listownie na adres: ul. Wejherowska 59, 81-049 Gdynia, drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: (58) 6674115.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem prowadzenia przez nas działalności leczniczej, głównie świadczenia usług medycznych, prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej oraz komunikacji przy realizowaniu usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dn. 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. Z 2017r. Poz. 1318) przez okres 20 lat, licząc od ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
→ dokumentacji medycznej w przypadku zgonu na skutek zatrucia lub uszkodzenia ciała, która będzie przechowywana przez okres 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
→ dokumentacji medycznej zawierającej informacje niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ostatni wpis
→ zdjęć RTG poza dokumentacją pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano rtg
→ dokumentacji medycznej dzieci do 2 r.ż, która będzie przechowywana przez okres 22 lat
→ skierowań na badania związane z prowadzoną diagnostyką i leczeniem, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie

Dane przetwarzane celem komunikacji z Państwem będą przechowywane do czasu sprzeciwu z Państwa strony lub ich dezaktualizacji.

Prawa przysługujące Państwu z tytułu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych
  • prawo do aktualizacji własnych danych osobowych
  • prawo do żądania usunięcia własnych danych osobowych
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego/wykonania usługi medycznej.